หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากษ์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากษ์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:14:40

วันที่ 19 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากษ์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ มาบรรยายเพื่อให้ได้ข้อสอบการพยาบาลที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถทางการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต