หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561
อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-04-19 16:44:23

On 18 April 2018, Associate Professor Dr. Luedech Girdwichai , President of SSRU, chaired a meeting among members of the SSRU Academic Council.
Credit pictures from Chotirot Polchaimart

18 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการนี้ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม

ที่มา Facebook รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย