หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาและวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาและวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-19 15:39:04

วันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาและวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาและวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562.pdf