หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมชี้แจงแนวทางการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐอิตาลี
ประชุมชี้แจงแนวทางการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐอิตาลี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:46:12

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานชี้แจงแนวทางการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐอิตาลี ในโครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการนี้ ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพานิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

ภาพประกอบ--ณาฐวดี พุทธวงค์