หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมหารือการปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ประชุมหารือการปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-02-01 10:06:59


วันที่ 31 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร

วิทยาลัยฯ ประชุมหารือการปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ และบุคลากร รวมทั้งเชิญอาจารย์อนันตชัย เอกะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคุณรัตนาภรณ์ แสงวิลัย ฝ่ายหลักสูตร กองบริการการศึกษา มาให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ