หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-06-07 15:05:00

 วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ การปรับเปลี่ยนรายวิชาแกนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต , (ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย , บริษัทยูไนเต็ดแอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ้ง จำกัด และ โครงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม