หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการเยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด
โครงการเยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-03-05 10:17:46

บทสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการเยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด ณ แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลนภาลัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ให้แก่นักเรียนชายมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในอำเภอบางคนที ได้แก่ โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) โรงเรียนเมธีชุณหะวันวิทยาลัย และโรงเรียนวัดดอนมะโนรา กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เพิ่มฐานความรู้ : เยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด ในแหล่งเรียนรู้ฯ และมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น ได้แก่ การป้องกันยาเสพติดในเยาวชน

องค์ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดของเยาวชน สามารถสรุปได้ดังนี้

  • 1. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด
  • 2. การเลือกคบเพื่อนที่ดี แนะนำสิ่งดีๆ
  • 3. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม
  • 4. การเห็นคุณค่าในตนเอง และการนับถือตนเอง หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะนำความเสื่อมต่อชีวิตตนเอง
  • 5. มีทักษะและรู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองอย่างมีเหตุมีผล
  • 6. การรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์  ประพฤติตนให้เหมาะสมดีงาม
  • 7. มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพจิตที่ดี นำหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความมั่นคงและภูมิต้านทานด้านจิตใจ
  • 8. เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ควรปรึกษาผู้ใหญ่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง บุคคลที่ไว้วางใจในครอบครัว ครู อาจารย์ หรือขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่รับให้คำปรึกษา  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีอย่างแท้จริง