หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator)
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-07-03 11:24:54

22 มีนาคม 2561 ตัวแทนจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้แก่ อาจารย์ ดร. อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร. สุดประนอม สมันตเวคิน และ นางสาว อัญชา แดงทองดี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) ณ ห้องประชุมช่อแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทีมวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) ในโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Mini_UKM ) ครั้งที่ 18 วันที่ 4-5 เมษายน 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้
ขอบคุณภาพข่าวจาก PP SSRU กองนโยบายและแผน