หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากย์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากย์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-11-19 11:50:06

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากย์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ โดยได้รับเกียรติจาก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร ผู้ทรงคุณวุุฒิด้านการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ เป็นวิทยากร ซึ่งการวิพากษ์ข้อสอบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อสอบการพยาบาลที่มีคุณภาพไปสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ