หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการ"เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน :การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ"
โครงการ"เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน :การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-04-03 15:53:04

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการ              "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน :การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ" ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้อง ๒๖๑๐๓) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา รวมทั้งให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาได้มีความมั่นใจพร้อมที่จะปฏิบัติงานต่อไป