หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จัดโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การอบรมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
จัดโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การอบรมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:09:45

วันที่ 9 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำโดย อาจารย์วรุณศิริ ปราณีธรรม อาจารย์ประจำ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษา จัดโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การอบรมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งผู้ที่มีสุขภาพดีและผู้ที่เจ็บป่วยในสถานการณ์จริงเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค