หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การวิเคราะห์และคัดเลือกข้อสอบการวัดความรู้ทางการพยาบาลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การวิเคราะห์และคัดเลือกข้อสอบการวัดความรู้ทางการพยาบาลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 13:41:43

วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การวิเคราะห์และคัดเลือกข้อสอบการวัดความรู้ทางการพยาบาลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรและความพร้อมของผู้สำเร็จการศึกษา และมุ่งหวังให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล