หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-03-05 10:19:53

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ณ ห้องประชุม 50 ชั้น 3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี และโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ลงนามบันทึกทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลและสุขภาพ การฝึกอบรม การศึกษา การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ และอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งสองสถาบัน
รวมถึงโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ยินดีให้โรงพยาบาลเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล และ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายินดีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไปปฏิบัติงานที่สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสองสถาบันให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงต่อไป

On February 28, 2018 at 8.00 a.m. Associate Professor Luedech Girdwichai , SSRU President, signed an MOU with Doctor Somsri Paosawas, Chair of Administrative Committee of Bhumirajanakarindra Kidney Institute Hospital. The two institutions have agreed to further enhance nursing and health educator, provide training and promote research, as well as provide community services and assist in sharing of natural resources and facilities. The institutions will also exchange and share academic information to benefit both institutions. Besides, Bhumirajanakarindra Kidney Institute Hospital also welcome SSRU nursing students to train at the hospital.