หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ งบประมาณ พ.ศ.2561
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ งบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:54:45
วันที่ 26 ธ.ค.2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัล “รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ (Excellent Budget Management Awards) งบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดย อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการงบประมาณในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ ซึ่งในปีนี้ มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 3 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สำนักงานอธิการบดี และคณะวิทยาการจัดการ