หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลกลุ่มที่ 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลก่อนการเข้าร่วมการรับฟังการบรรยาย "วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติงานจริง ภาค 3"
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลกลุ่มที่ 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลก่อนการเข้าร่วมการรับฟังการบรรยาย "วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติงานจริง ภาค 3"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-04-25 08:59:31

วันที่ 23 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร      วิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลกลุ่มที่ 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลก่อนการเข้าร่วมการรับฟังการบรรยาย "วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติงานจริง ภาค 3" ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธานการประชุม