หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายและการปรับปรุงเว็บไซต์
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายและการปรับปรุงเว็บไซต์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-19 15:34:50

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 คุณอัญชา แดงทองดี คุณสุรศักดิ์ เพชรทอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายและการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room1 อาคาร 31 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายและการปรับปรุงเว็บไซต์.pdf