หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒
โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:40:04

วันที่ ๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัด “โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒” ขึ้น ณ วัดป่าสาละวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม สะท้อนความคิดและการแสดงออกถึงความเป็นไทยได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ รู้จักการใช้สติ สมาธิในการเรียนมากขึ้น มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมใน การเรียนและชีวิตประจำวัน

โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒.pdf