หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จัดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ: อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้อาจารย์เข้าใจหลักการและเทคนิคในการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการเรียน และการวิเคราะห์ข้อสอบ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการออกข้อสอบได้
จัดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ: อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้อาจารย์เข้าใจหลักการและเทคนิคในการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการเรียน และการวิเคราะห์ข้อสอบ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการออกข้อสอบได้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-06-14 16:02:38

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ: อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้อาจารย์เข้าใจหลักการและเทคนิคในการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการเรียน และการวิเคราะห์ข้อสอบ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการออกข้อสอบได้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล ประธานสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา