หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จัดประชุมเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
จัดประชุมเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-06-19 14:43:32


18 มิถุนายน 2561 อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดประชุมเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ