หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:49:49


วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ : การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ณ ห้อง ๓๗๔๗ ชั้น ๔ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตตา สว่างทุกข์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา นำความรู้ด้านการประกันคุณภาพมาใช้กับกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามปณิธานและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย