หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561
จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-06-04 09:23:03

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานการประชุม อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต อาจารย์ ดร.ชวลิต หมื่นนุช      รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ดร.คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน พร้อมด้วยรองคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย