หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-06-28 09:23:41

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยอาจารย์และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 ในการนี้ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานที่ประชุม

ที่มา Facebook : เลขานุการรองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

โครงการออมสินยุวพัฒน์.pdf