หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมการจัดงานแถลงข่าว 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมการจัดงานแถลงข่าว 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:33:16

วันที่ 20 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าว 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -11 พฤศจิกายน 2561 

ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย    รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และคณบดีคณะต่าง ๆ โดยกิจกรรมในงานเฉลิมฉลอง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ SMART และ CLASSIC ภายในงานแถลงข่าวมีการจำลองตลาดน้ำ 4 ภาค จากสำนักทรัพย์สินและรายได้ งานแสดงผลงานวิชาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รวมถึงการแสดงนาฏลีลา จาก คณะศิลปกรรมศาสตร์


ข่าวจัดงานแถลงข่าว 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา .pdf