หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จัดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ: การพัฒนาสมรรถภาพของอาจารย์ในการเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการขึ้น
จัดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ: การพัฒนาสมรรถภาพของอาจารย์ในการเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-06-04 10:07:45

วันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ:    การพัฒนาสมรรถภาพของอาจารย์ในการเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการขึ้น ณ โรงแรมซันธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพและของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตามแผนปฏิบัติการเป้าหมายที่ ๔ : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ในการนี้    อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีเป็นประธานเปิดโครงการ