หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จัดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ: สัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล
จัดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ: สัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-06-29 09:46:32

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ: สัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและแหล่งฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดยเชิญตัวแทนฝ่ายการพยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วยมาร่วมกันวางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลให้แก่นักศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตมีคุณภาพ    มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามที่หน่วยงานต้องการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร