หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-12-20 09:46:52

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรมใน “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนพล ก่อฐานะ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การปรับ Mindset เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ” ณ ห้องประชุมพณิชยกุล ชั้น ๔ อาคาร ๑๔ โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจัดโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักทรัพย์สินและรายได้