หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-29 14:52:06

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีกลุ่ม KM ที่เข้าร่วมทั้งหมด 19 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 ธุรการและสารบรรณ กลุ่ม 2 การเงินและพัสดุ กลุ่ม 3 การจัดประชุม กลุ่ม 4 งานบุคคล กลุ่ม 5 การประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่ม 6 งานพัฒนานักศึกษา กลุ่ม 7 งานแผนและงบประมาณ กลุ่ม 8 IT กลุ่ม 9 การติดตามผลการปฏิบัติราชการ กลุ่ม 10 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ กลุ่ม 11 บริการการศึกษา กลุ่ม 12 อาคารสถานที่ กลุ่ม 13 หัวหน้าสำนักงาน กลุ่ม 14 งานวิจัยและบริการวิชาการ กลุ่ม 15 พัฒนาระบบงาน กลุ่ม 16 โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่ม 17 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กลุ่ม 18 ห้องสมุด และกลุ่ม 19 การให้บริการในแหล่งเรียนรู้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 ในการนี้ บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf