หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จัดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ:สัมมนาเพื่อความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล การตัดเกรด
จัดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ:สัมมนาเพื่อความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล การตัดเกรด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:22:17

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ:สัมมนาเพื่อความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล การตัดเกรด โดย อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องมุจลินทร์ โรงแรมวังสวนสุนันทา ในการนี้      วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การวัดและการประเมินผล และการตัดเกรด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอน การวัดและการประเมินผล การออกข้อสอบ และการตัดเกรดได้