หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จัดพิธี "Graduation and Pinning Ceremony" สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
จัดพิธี "Graduation and Pinning Ceremony" สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:18:36

วันที่ 27 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธี "Graduation and Pinning Ceremony" สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมี      รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รวมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมพิธี สำหรับปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 106 คน

On April 27,2018, College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University held the Graduation & Pinning Ceremony for graduate nurses, class of 2018. Associate Professor Dr. Luedech Kirdvichai was the Chair of ceremonies. Congratulation