หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Graduation and Pinning Ceremony for Practical Nurses) ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Graduation and Pinning Ceremony for Practical Nurses) ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:17:21

วันที่ 27 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Graduation and Pinning Ceremony for Practical Nurses) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รวมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมพิธี สำหรับปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 71 คน

On April 27,2018, College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University held the Graduation & Pinning Ceremony for practical nurses, class of 2018. Associate Professor Dr. Luedech Kirdvichai was the Chair of ceremonies. Congratulation