หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:22:57

วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังว่านักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสามารถในการสื่อสารและการทำงานด้านวิชาชีพในระดับสากลต่อไป