หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-07-03 11:04:33

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดี อาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์ เป็นกรรมการ ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต และ อาจารย์ ดร.ชวลิต หมื่นนุช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เข้าร่วมประชุม และคุณนพปฎล อินยาศรี เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุม