หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้จิตตปัญญาเสริมสร้างจิตวิญญาณอาจารย์ยุค 4.0"
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้จิตตปัญญาเสริมสร้างจิตวิญญาณอาจารย์ยุค 4.0"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-06-13 12:06:11

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้จิตตปัญญาเสริมสร้างจิตวิญญาณอาจารย์ยุค 4.0" เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้เกิดปัญญาขั้นสูงและมีเจตคติที่เหมาะสมกับการเป็นอาจารย์ ยุค 4.0 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ซึ่งจัดโดยกองบริการการศึกษา ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการ