หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ (พิเศษ) ดร.เปรมวดี คฤหเดช และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ สาขาการพยาบาล
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ (พิเศษ) ดร.เปรมวดี คฤหเดช และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ สาขาการพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-06-04 09:55:57

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ (พิเศษ) ดร.เปรมวดี คฤหเดช และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ สาขาการพยาบาล จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 5 / 2561    วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. มีมติอนุมัติให้ บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น