หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-31 09:57:40

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ นายแพทย์ มาโนช ลีโทชวลิต ดร. ชวลิต หมื่นนุช และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คือ อาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 2 2561.pdf