หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-19 15:44:21

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข คุณอัญชา แดงทองดี และคุณพัชรา กล้าหาญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย รองศาตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 5 อาคาร 31 ทั้งนี้ จัดการประชุมโดยกองนโยบายและแผน

ภาพข่าว : PP SSRU


เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf