หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-11-26 09:13:30

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 34 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5

ภาพข่าว--ณาฐวดี พุทธวงค์