หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพากย์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพากย์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-11-26 09:43:30

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากย์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ รัตนธัญญา ผู้ทรงคุณวุุฒิด้านการอนามัยชุมชน เป็นวิทยากร ซึ่งการวิพากษ์ข้อสอบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อสอบการพยาบาลที่มีคุณภาพไปสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ