หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-20 13:31:07

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ภาพประกอบ : http://www.ird.ssru.ac.th 


ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข.pdf