หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-20 13:50:14


วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในแต่ละโครงการ ดังนี้
1. ปรับชื่อเรื่องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับเรื่องที่วิจัย
3. การเก็บข้อมูลวิจัย
4. วิธีการสุ่มตัวอย่าง
5. ผลการวิจัย นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
โดยเน้นการเขียนหลักการและเหตุผลในการทำวิจัยจะต้องชัดเจนว่า หากไม่ทำวิจัยในเรื่องดังกล่าวจะเกิดผลกระทบ/ความเสียหายอย่างไร กับใคร ผู้วิจัยจำเป็นต้องใช้กระบวนการวิจัยในการศึกษาแก้ไขปัญหานั้น แล้วนำไปใช้/จัดการให้เกิดผลดีต่อไป


การประชุมวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf