หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-11-22 09:28:08

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ในการนี้ อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว--ณาฐวดี พุทธวงค์