หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:31:03

วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังว่านักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสามารถในการสื่อสารและการทำงานด้านวิชาชีพในระดับสากลต่อไป

English for Communication Skills for freshmen project has been held on August 19-21, 2018. English camp project is the main focus of college since the competitive potential in twenty-first century is no longer based on academic only; it also mainly depends on well-rounded skills and personality. Therefore, the English Camp Project has been run for 11 years. English camps have been set for students for four years free-of -charge which no nursing college, faculty or university in Thailand can offer this matter. The four main goals of the project are to raise students’ potential on communication; to create awareness and recognition on the importance of English; to promote positive attitude towards English; and to strengthen cooperation and creating unity amongst students. The camp has got a good support from the guest instructors from Chulalongkorn University Project and the Faculty of Humanities and Social Sciences.