หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากษ์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากษ์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-04-10 14:41:37

วันที่ 5 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากษ์ข้อสอบ  สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ มาบรรยายเพื่อให้ได้ข้อสอบการพยาบาลที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถทางการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต