หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากษ์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากษ์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-04-25 09:03:22

วันที่ 23 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากษ์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผ.ศ.ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ และวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ มาบรรยายเพื่อให้ได้ข้อสอบการพยาบาลที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถทางการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต