หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมประชุมการสอบถามความเห็นจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจในการกลั่นกรองการเสนอชื่อให้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เข้าร่วมประชุมการสอบถามความเห็นจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจในการกลั่นกรองการเสนอชื่อให้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-12-14 14:40:33


วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.15 น. ตัวแทนบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมการสอบถามความเห็นจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจในการกลั่นกรองการเสนอชื่อให้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก --คุณ ณาฐวดี พุทธวงค์