หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ(ทคพย.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ(ทคพย.)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-07-03 10:12:02

วันที่29-30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยรองคณบดี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ประชุมคณบดี และหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ(ทคพย.) เรื่อง การแก้ไขความขัดแย้งด้วย NON-TECHNICAL SKILLS สู่ THAILAND 4.0 + 1.0 รุ่นที่1      ณ โรงแรมซันทารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา