หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการเตรียมความพร้อมในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล รายวิชา NUR๒๓๒๐ ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลพื้นฐาน และ NUR๒๓๒๑ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงการเตรียมความพร้อมในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล รายวิชา NUR๒๓๒๐ ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลพื้นฐาน และ NUR๒๓๒๑ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:56:44


วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล รายวิชา NUR๒๓๒๐ ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลพื้นฐาน และ NUR๒๓๒๑ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๗๓๐ อาคาร ๓๗ ชั้น ๓ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกับอาจารย์และบุคลากรของแหล่งฝึก พร้อมทั้งการเตรียมนักศึกษาในด้านวิชาการ ทักษะการปฏิบัติงาน รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนของโรงพยาบาลแหล่งฝึก มาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง การให้ความรู้นโยบายและการบริหารจัดการทางด้านสุขภาพของโรงพยาบาล ดังนี้ คุณดวงเนตร ภู่วัฒนวนิชย์ จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดร. นุชระพี สุทธิกุล จากโรงพยาบาลราชวิถี คุณสมบูรณ์ วงษ์ถนอม และคณะ จากโรงพยาบาลกลาง และคุณวรศักดิ์ ขวัญเจริญทรัพย์ จากโรงพยาบาลสงฆ์