หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพากย์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพากย์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-11-19 11:58:59

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวิพากย์ข้อสอบ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นภวัลย์ กัมพลาศิริ ผู้ทรงคุณวุุฒิด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นวิทยากร ซึ่งการวิพากษ์ข้อสอบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อสอบการพยาบาลที่มีคุณภาพไปสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ