หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการ "การพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ:รวบรวมและวิพากษ์ข้อสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล"
โครงการ "การพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ:รวบรวมและวิพากษ์ข้อสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-01-07 12:17:21

วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการ "การพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ:รวบรวมและวิพากษ์ข้อสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล" ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ออกข้อสอบ ได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตราฐาน และได้ข้อสอบสำหรับใช้วัดและประเมินประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับตัวชี้วัดเรื่องระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ