หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมการดำเนินการเพื่อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับอธิการบดี และคณบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการผลิตบัณฑิตสาขาการพยาบาลศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมการดำเนินการเพื่อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับอธิการบดี และคณบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการผลิตบัณฑิตสาขาการพยาบาลศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-03-21 10:37:11

วันศุกร์ที่  18 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นผู้แทนอธิการบดีในการประชุมหารือ เรื่อง การดำเนินการเพื่อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับอธิการบดี และคณบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการผลิตบัณฑิตสาขาการพยาบาลศาสตร์ ณ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาการสุเมธตันติเวขกุล มหาวิทยาลัยราชกัฎเพชรบุรี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และคุณนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมด้วย

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7